ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2005            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2004            
Odlok o spremembah čistopisa odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o uporabi digitalnih prostorskih sestavin planskih aktov občine Lovrenc na Pohorju            
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za namen sanacije škode po naravnih nesrečah            
Odlok o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine Lovrenc na Pohorju ter o višini prispevka za priključitev (čistopis - uradno prečiščeno besedilo)            
Odlok o spremembi odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine Lovrenc na Pohorju ter o višini prispevka za priključitev            
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor            
Odlok o spremembi odloka o pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lovrenc na Pohorju            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2003            
Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2004            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2004            
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene programa vrtca v Občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament            
Sklep o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v Občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju            
Sklep o izdaji soglasja k cenam socialno varstvenih storitev v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo)            
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2004            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2004