ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«           
Sklep           
Sklep o potrditvi cene čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2011 (3. rebalans)           
Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2011 (2. Rebalans)           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč na domu v občini Lovrenc na Pohorju           
Pravilnik o štipendiranju v Občini Lovrenc na Pohorju           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2011 (1. REBALANS)           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep           
Sklep           
Poslovnik občinskega sveta občine Lovrenc na Pohorju           
Statut občine Lovrenc na Pohorju           
Odlok o predkupni pravici nepremičnin v Občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka – koncesijskega akta o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko javno službo – pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Lovrenc na Pohorju