ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o potrditvi cene čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Lovrenc na Pohorju            
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014            
Odlok o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014            
Sklep o določitvi cen večnamenske dvorane (VŠD) Lovrenc na Pohorju            
Popravek sklepov            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra            
Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013            
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2013 družbe Snaga d.o.o.            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013 (3. rebalans)            
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)            
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o.            
Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane pri OŠ Lovrenc na Pohorju            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013 (2. rebalans)            
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju            
Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012            
Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012            
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju            
Letni program športa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013            
Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013 (1. Rebalans)