ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015           
Sklep o določitvi višine subvencije stroškov najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2015           
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015.           
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015           
Sklep o potrditvi cene čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015           
Sklep o začasnem financiranju Občine Lovrenc na Pohorju v obdobju januar - marec 2015           
Ugotovitveni sklep           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 (4. rebalans)           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Lovrenc na Pohorju           
Ugotovitveni sklep           
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 za svetnike v Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju           
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 za župana Občine Lovrenc na Pohorju           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 (3. rebalans)           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 (2. rebalans)