ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2018           
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo           
Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Kidričevo           
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kidričevo           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2017            
Sklep o brezplačni uporabi poslovnega prostora           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Kidričevo           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kidričevo            
Pravilnik o žepninah v Občini Kidričevo           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)           
Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2017           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kidričevo           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)