ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o soglasju k določitvi cene storitev pomoči družini na domu - socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe za leto 2020           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020 v Občini Kidričevo           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2020           
Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2019           
Sklep o začetku priprave 2. sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PL57 gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem)           
Sklep o ceni omrežnine za oskrbo s pitno vodo           
Sklep o ceni omrežnine za odvajanje odplak in omrežnine za čiščenje odplak           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2020           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2020           
Sklep o spremembi Sklepa o sprejemu cenika in načinu oddajanja dvoran v Občini Kidričevo