ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce I (sever)           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2019           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020 v Občini Kidričevo           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitev pomoči družini na domu - socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe za leto 2020           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2019           
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2020