ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kidričevo           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo           
Sklep o določitvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Kidričevo           
Sklep o dodelitvi denarne pomoči           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce I (sever)           
Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2019           
Sklep o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kidričevo           
2. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo           
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2019 - prva obravnava           
Sklep o imenovanju podžupanov Občine Kidričevo           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kidričevo v obdobju januar - marec 2019