ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ugotovitvi javne koristi            
Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2023            
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra            
11. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo            
Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Kidričevo za leto 2023            
Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, skrajšani postopek            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše - preselitev kmetije Dobnik ID: 2383            
Predlog Odloka o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – preselitev kmetije Dobnik, skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, skrajšani postopek            
10. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo            
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. v Občini Kidričevo            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2024            
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2023            
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2024            
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2024            
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, skrajšani postopek            
Predlog Odloka o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2023            
Predlog Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2024, druga obravnava            
9. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo