ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (ID OPN - SP2)           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. v Občini Kidričevo           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v Občini Kidričevo           
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2019           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2018           
Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kidričevo           
Sklep o določitvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Kidričevo           
Sklep o dodelitvi denarne pomoči           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce I (sever)           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2019