ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju podžupanov Občine Kidričevo           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kidričevo v obdobju januar - marec 2019           
Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta Občine Kidričevo           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2019           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2019           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo           
Obvezna razlaga prvega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P16 – S4 Njiverce I (sever)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2018           
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo           
Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Kidričevo           
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kidričevo           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2017            
Sklep o brezplačni uporabi poslovnega prostora           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Kidričevo           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kidričevo