ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov) na območju Občine Kidričevo za leto 2021           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2021           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2021           
Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Kidričevo           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2021           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2020           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kidričevo           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce I (sever)           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo           
Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2019           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra