ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo Volilne komisije KS Bogojina o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina, dne 23. 11. 1997           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Poročilo volilne komisije KS Moravske Toplice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Moravske Toplice, dne 28. 9. 1997           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina           
Odlok o spremembi odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice           
Odlok o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Narava d.o.o.           
Odlok o davku od premoženja v Občini Moravske Toplice           
Odlok o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice           
Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Narava d.o.o.           
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembi ustanovitve javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci Kentnyelvu Altalanos iskola Partosfalva           
Odlok o spremembi ustanovitve javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci           
Odlok o spremembi ustanovitve javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Tešanovci – za naselje Vučja Gomila           
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Tešanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje del Krajevne skupnosti Tešanovci – za naselje Suhi Vrh z dne 16. 2. 1997