ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice za leto 2002           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001           
Odlok o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1093/2 k.o. Čikečka vas           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice           
Pravilnik o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Moravske Toplice           
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2000           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001           
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Moravske Toplice           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2001