ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice           
Odlok o razglasitvi Donšove hiše v Noršincih 8 za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični-informativni center Moravske Toplice           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2004           
Sklep o določitvi števila otrok v vrtcih Občine           
Odlok o predkupni pravici Občine Moravske Toplice           
Odlok o lokacijskem načrtu za območje novega zdravilišča Rimska Čarda           
Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2003           
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenih načrtov v zdraviliškem kompleksu Moravskih Toplic           
Program priprave za lokacijski načrt za območje novega zdravilišča Rimska Čarda           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravske Toplice           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za območje novega zdravilišča Rimska Čarda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice           
Sklep o ekonomski ceni storitve pomoči družini na domu v letu 2003           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice