ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005           
Sklep o ekonomski ceni storitve pomoči družini na domu v letu 2005           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2005           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004           
Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov«           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Podov v Moravskih Toplicah           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Močvar v Moravskih Toplicah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenih načrtov za območje zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice           
Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice