ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2006           
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2006           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2006           
Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005           
Odlok o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju vodnega zajetja VP-1/2000 v Prosenjakovcih v Občini Moravske Toplice           
Odlok o ustanovitvi Javnega sklada Občine Moravske Toplice za gospodarjenje z nepremičninami           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2004           
Sklep o določitvi neprofitne najemnine