ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2007           
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2007           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2007           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2007           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 22. 10. 2006           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodne skupnosti           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice           
Pogoji za plakatiranje med volilno kampanjo za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice           
Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice           
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi na parc. št. 3003/2 in 3544 k. o. Moravci           
Popravek popravka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični informativni center Moravske Toplice           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice           
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice