ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Občine Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč "splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Martjanci"           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Okraja – uprave za ceste v Murski Soboti" in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Občine Martjanci" in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«           
Sklep o pripojitvi Javnega sklada Občine Moravske Toplice za gospodarjenje z nepremičninami k Občini Moravske Toplice           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Tešanovci           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o.           
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah           
Odlok o turistični taksi v Občini Moravske Toplice           
Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2008