ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2011           
Razpis naknadnih ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Filovci, Selo - Fokovci, Ratkovci in Sebeborci           
Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2011           
Sklep o imenovanju podžupanov           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice           
Statutarni sklep           
Odlok o prenehanju veljavnosti odlokov o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Moravske Toplice           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 10. 10. 2010           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za gramoznico v Mlajtincih           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice