ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o režijskem obratu v Občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Radenci za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Radenci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - UPB1 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
4. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Radenci            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Radenci - 2. obravnava           
3. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2019 - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Radenci - 2. obravnava           
2. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Radenci - 1. obravnava           
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v obdobju januar – marec 2019           
1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Radenci o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana Občine Radenci, ki so bile 2. decembra 2018 – 2. krog volitev za župana