ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2013            
Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na dom            
Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2013            
Odlok o proračunu občine Poljčane za leto 2013            
Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine Poljčane            
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane            
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Poljčane            
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane            
Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.            
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Poljčane            
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah            
Sklep o določitvi cen programov vrtcev na območju Občine Poljčane            
Sklep o ukinitvi javnega dobra            
Sklep o ukinitvi javnega dobra            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračunu občine Poljčane za leto 2012            
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane            
Pravilnik o štipendiranju v Občini Poljčane            
Pravila za izvolitev predstavnika Občine Poljčane v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta            
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Center za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov in proizvodnjo materialov«            
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica na območju občine Poljčane