ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2005           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Rače-Fram           
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o financiranju političnih strank v občini Rače-Fram           
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin za leto 2005           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače - Fram           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Rače-Fram           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v občini Rače-Fram           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, za območje občine Rače-Fram (prostorski plan občine Rače-Fram) - Spremembe in dopolnitve v letu 2004           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra            
Sklep o izvzemu iz javnega dobra            
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Rače - Fram za leto 2004           
Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Sklep o določitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Rače-Fram           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči