ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rače–Fram           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Rače–Fram           
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Rače–Fram za leto 2008           
Odlok o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Rače–Fram za leto 2008           
Sklep o proračunu občine Rače–Fram za leto 2008           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Rače–Fram v letu 2008           
Letni program Prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2007 - dopolnitev           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače–Fram           
Sklep o potrditvi Cenika uporabe večnamenske športne dvorane v Račah           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane pri OŠ Rače           
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o plačilu komunalnega prispevka           
Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače           
Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (za območje občine Rače–Fram)           
Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Fram           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Rače–Fram – spremembe in dopolnitve 2007           
Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Rače–Fram za leto 2007           
Odlok o pomoči odprave posledic poplav z dne 18.9.2007