ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Rače–Fram v obdobju januar – marec/ 2011           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo vrtca in stanovanjskih objektov v Framu            
Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Novice Občine Rače–Fram            
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače–Fram o rezultatih glasovanja za člane Sveta KS Fram na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače–Fram o rezultatih glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače–Fram o rezultatih glasovanja za člane Sveta KS Rače na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače–Fram o rezultatih glasovanja za župana na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010           
Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Občinske uprave Občine Rače - Fram            
Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje občine Rače–Fram           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Rače–Fram za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rače–Fram za leto 2010 – rebalans           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor           
Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje)           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rače–Fram           
Razpis rednih volitev v sveta krajevnih skupnosti