ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«            
Statut občine Rače–Fram            
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Rače–Fram v obdobju januar – marec 2012            
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi v občini Rače–Fram            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v občini Rače–Fram            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rače– Fram            
Odlok o spremembah proračuna Občine Rače– Fram za leto 2011 – rebalans            
Obvezna razlaga 12. 13. in 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor za območje občine Rače–Fram (MUV št. 11/93, 18/00, 24/03, 9/04, 22/06, 3/07, 8/07, 3/08)            
Sklep o določitvi začasne cene programa v novo formiranih - kombiniranih oddelkih vrtcev v občini Rače–Fram            
Tehnični popravek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo vrtca in stanovanjskih objektov v Framu v občini Rače–Fram            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Morje v občini Rače–Fram            
Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Fram v občini Rače–Fram            
Odločba Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Rače–Fram, kolikor kategorizira javno pot »Fram – Kopivnik – Ranče«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 59/2, 62/0 in 98/1, vse k. o. Ranče            
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjskih objektov v Framu v občini Rače–Fram            
Sklep o določitvi višine stroškov postavitve priključnega plinovoda, ki leži v javni površini na območju Občine Rače–Fram            
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače– Fram            
Poslovnik občinskega sveta občine Rače–Fram            
Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Morje v Občini Rače–Fram           
Obvezna razlaga v Občini Rače–Fram            
Sklep o imenovanju v občini Rače–Fram