ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Rače–Fram za leto 2014           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (za območje občine Rače–Fram)            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Rače–Fram           
Sklep o skupnem uradnem elektronskem naslovu           
Sklep o določitvi javnega dobra            
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.            
Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje občine Rače - Fram           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok iz občine Rače-Fram, ki niso vključeni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva            
Sklep o določitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Dopolnitev uskladitvenega sklepa št. 034/21-2013/176 z dne 25.2.2013 o določitvi cene čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode           
Dopolnitev uskladitvnega sklepa št. 034/21-2013/175 z dne 25.2.2013 o določitvi višine vodarine in omrežnine po dimenziji vodomera pri oskrbi s pitno vodo            
Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v svet OŠ Rače v občini Rače– Fram            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev območja naselja Fram v občini Rače–Fram            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev območja naselja Rače v občini Rače–Fram            
Zaključni račun proračuna občine Rače–Fram za leto 2012            
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« v občini Rače– Fram            
Sklep o podaljšanju veljavnosti pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rače–Fram (MUV 25/07)           
Odlok o preštevilčenja stavb v naselju Ranče in preimenovanju dela naselja Ranče od HŠ26 do HŠ37 v Šestdobe v občini Rače–Fram            
Uskladitvena sklepa št. 034-11/83-2012 z dne 25.01.2012 o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Rače–Fram