ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rače – Fram           
Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Rače - Fram           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Rače-Fram v obdobju januar – marec/ 2016           
Sklep o določitvi javnega dobra           
Odlok o predkupni pravici občine Rače – Fram (uradno prečiščeno besedilo)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Framu (za vrtcem)            
Pravilnik o merilih za potrditev prijave obratovalnega časa in za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Rače-Fram           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače in za naselje Fram           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram za programsko obdobje 2015 – 2020            
Sklep o določitvi najemnin za poslovne prostore           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Rače - Fram            
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor, za območje občine Rače – Fram (prečiščeno besedilo)            
Preklic dopolnitve uskladitvenega sklepa št. 034/24-2013/198, z dne 13. 6. 2013 o določitvi cene čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode           
Preklic dopolnitve uskladitvenega sklepa št. 034/24-2013/199, z dne 13. 6. 2013 o določitvi višine vodarine in omrežnine po dimenziji vodomera pri oskrbi s pitno vodo           
Pravilnik o oddaji prostorov za namene izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti            
Spremembe in dopolnitve sklepa št. 034/26-251-2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v občini Rače-Fram           
Obvezna razlaga