ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v občini Rače-Fram           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za potrditev prijave obratovalnega časa in za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Rače-Fram           
Letni program športa občine Rače - Fram za leto 2017           
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2017           
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svet OŠ Rače           
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svet OŠ Fram           
Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda- Javni Zavod za turizem Maribor-Pohorje           
Sklep o določitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode            
Sprememba sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram           
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Framu (za vrtcem)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki oziroma načinu izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Rače-Fram            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor, za območje občine Rače – Fram           
Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače–Fram