ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o neposrednem sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra           
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2018           
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rače-Fram           
Letni program športa Občine Rače - Fram za leto 2018           
Sklep o neposrednem sofinanciranju subjektov katerih dejavnost je socialne in humanitarne narave           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Račah (za del območja EUP R-11)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Račah (Križna pot, del območja EUP R-32)           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Framu (za vrtcem)           
Odlok o rebalansu proračuna občine Rače-Fram za leto 2017           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o rebalansu proračuna občine Rače-Fram za leto 2017           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Framu (za vrtcem)           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje) – območje II           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtuza del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje)           
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Občine Rače-Fram           
Pravilnik o kriterijih in postopku vpisa, vključitve ter sprejema otrok v javna vrtca na območju Občine Rače–Fram           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve ‚pomoč družini na domu‘