ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega  načrta za stanovanjsko sosesko Rače na območju EUP R-25 v Občini Rače – Fram           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram           
Sklep o spremembi občinske meje med občino Hoče – Slivnica in občino Rače–Fram           
Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2018           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram (1)           
Sklep o spremembi občinske meje med občino Slovenska Bistrica in občino Rače–Fram           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram (2)           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 'pomoč družini na domu'           
Letni program športa občine Rače - Fram za leto 2019           
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram           
Spremembe in dopolnitve Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Rače-Fram           
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram           
Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta in podelitvi mandata naslednjemu kandidatu za članico občinskega sveta v občini Rače-Fram           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo proizvodnih – industrijskih objektov na območju EUP R-1/1 v občini Rače – Fram           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Račah (Križna pot, del območja EUP R-32) v občini Rače-Fram           
Odlok o imenovanju ulice Zavita ulica v naselju Morje v občini Rače-Fram           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo na območju EUP M-6 v občini Rače – Fram           
Sklep o potrditvi mandata županu občine Rače- Fram           
Sklep o ustanovitvi Nadzornega odbora, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter delovnih teles Občinskega sveta občine Rače- Fram