ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje), objavljenem v MUV št. 24/17, 25/17 – popr.) z dne 7. 9. 2017 v občini Rače- Fram           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Rače - Fram           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Rače - Fram           
Preklic Sklepa o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Rače-Fram št. 062-02/4-2003-34, z dne 25. marca 2003           
Sklep o določitvi javnega dobra lokalnega pomena v občini Rače - Fram           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače - Fram           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Račah (zahodni del območja v EUP R-11)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega  načrta za stanovanjsko sosesko Rače na območju EUP R-25 v Občini Rače – Fram           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 'pomoč družini na domu'           
Sklep o spremembi občinske meje med občino Slovenska Bistrica in občino Rače–Fram           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram (2)           
Sklep o spremembi občinske meje med občino Hoče – Slivnica in občino Rače–Fram           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram (1)           
Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2018           
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram           
Letni program športa občine Rače - Fram za leto 2019           
Spremembe in dopolnitve Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Rače-Fram           
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram           
Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta in podelitvi mandata naslednjemu kandidatu za članico občinskega sveta v občini Rače-Fram