ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2013           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2014           
Predlog           
Predlog           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Glasbena šola PIANO FORTE - dopolnjen predlog           
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šenčur – II. obravnava           
Predlog           
Predlog           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kamnolom Brezovica           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Semič            
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole           
Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni           
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z opadki Nova Gorica d.o o.            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve           
Predlogi Sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Črnec           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske           
Predlog Odloka o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda