ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2016 - druga obravnava            
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Statuta Občine Škofja Loka - uradno prečiščeno besedilo - UPB-2 - skrajšani postopek           
Predlog Dopolnitve Statuta Občine Tolmin - druga obravnava           
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2016           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in za nezazidana stavbna zemljišča na območju Občine Šenčur za leto 2016           
Predlog tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/15)           
Predlog Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2016 - druga obravnava           
Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa ljubiteljske kulture v Občini Hajdina za leto 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa športa v Občini Hajdina za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Benedikt za leto 2016           
Predlog Soglasja k ceni pomoči na domu 2016           
Predlog Letnega programa športa v Občini Brezovica za leto 2016            
Predlog Sklepa o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016           
Predlog Sklepa o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2016           
Predlog Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2016 - druga obravnava            
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Jug           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Loče - stanovanjsko obrtna servisna dejavnost (Uradni list SRS, št. 21/87 in Uradni list RS, št. 53/92, 84/98) - za stanovanjsko gradnjo - prva obravnava           
Osnutek Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Grosuplje           
Predlog Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 - druga obravnava