ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta cestne povezave od mostu čez Čabranko do priključka na regionalno cesto Trava–Podplanina            
Odlok o občinskih cestah Občine Loški Potok            
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok            
Odlok o komunalnih taksah v Občini Loški Potok            
Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Loški Potok            
Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča            
Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Loški Potok            
Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Hrib–jug (LP1 – S4 – S2 – JUG)            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1999            
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški Potok            
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana  v Retjah za kulturni spomenik            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1998            
Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Loški Potok            
Sklep o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Loški Potok            
Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok            
Statut Občine Loški Potok            
Sklep o javni razgrnitvi variantnih rešitev za povezovalno obmejno cesto odsek Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podplanina v Občini Loški Potok            
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok            
Program priprave lokacijskega načrta lokalne ceste na odseku Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podlanina v Občini Loški Potok