ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta cestne povezave od mostu čez Čabranko do priključka na regionalno cesto Trava–Podplanina           
Odlok o občinskih cestah Občine Loški Potok           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Loški Potok           
Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Loški Potok           
Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Loški Potok           
Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Hrib–jug (LP1 – S4 – S2 – JUG)           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1999           
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški Potok           
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana  v Retjah za kulturni spomenik           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1998           
Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Loški Potok           
Sklep o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Loški Potok           
Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok           
Statut Občine Loški Potok           
Sklep o javni razgrnitvi variantnih rešitev za povezovalno obmejno cesto odsek Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podplanina v Občini Loški Potok           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok           
Program priprave lokacijskega načrta lokalne ceste na odseku Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podlanina v Občini Loški Potok