ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov            
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loški Potok            
Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok            
Statut Občine Loški Potok            
Sklep o neplačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, samostojne podjetnike in obrtnike za leto 2000            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2000            
Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost            
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana            
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986–1990            
Odlok o razglasitvi partizanske bolnišnice Ogenjca v kraški jami za kulturni spomenik            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1999            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2000            
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem            
Odlok o organiziranju pomoči na domu starejšim  občanom v Občini Loški Potok            
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2000            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1999