ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loški Potok           
Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok           
Statut Občine Loški Potok           
Sklep o neplačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, samostojne podjetnike in obrtnike za leto 2000           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2000           
Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986–1990           
Odlok o razglasitvi partizanske bolnišnice Ogenjca v kraški jami za kulturni spomenik           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1999           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2000           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Odlok o organiziranju pomoči na domu starejšim  občanom v Občini Loški Potok           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2000           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1999