ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2002            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2002            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine  Loški Potok za leto 2001            
Pravilnik o odprodaji, oddaji za gradnjo, oddaji v najem  ali zamenjavi nepremičnin ali premičnin v lasti Občine Loški Potok            
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Loški Potok            
Sklep o spremembi sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški potok za leto 2001            
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok            
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2001            
Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Loški Potok            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (sprememba 2001)            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine  Loški Potok za leto 2000            
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2001            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2001            
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2001            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2000