ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2004           
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2004           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2004           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2004           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2003           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loški Potok           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok           
Statut Občine Loški Potok           
Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Loški Potok           
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok           
Odlok o spremembah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok           
Odlok o območju predkupne pravice na nepremičninah           
Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (sprememba 2003)           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2002           
Odlok o lokacijskem načrtu cestne povezave od mostu čez Čabranko pri Črnem Potoku do priključka na regionalno cesto R3-653/1364 Trava-Podplanina