ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2004            
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2004            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2004            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2004            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2003            
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loški Potok            
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov            
Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok            
Statut Občine Loški Potok            
Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe            
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Loški Potok            
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok            
Odlok o spremembah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok            
Odlok o območju predkupne pravice na nepremičninah            
Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (sprememba 2003)            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2002            
Odlok o lokacijskem načrtu cestne povezave od mostu čez Čabranko pri Črnem Potoku do priključka na regionalno cesto R3-653/1364 Trava-Podplanina