ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za osrednji del naselja Hrib – sever LP1-S4-S2           
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2007           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2007           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2007           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Loški Potok za leto 2007           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok           
Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Loški Potok           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2006           
Program priprave dopolnitev ureditvenega načrta za osrednji del naselja Hrib - jug (LP1-S4-S2-JUG)           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Loški Potok           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Loški Potok           
Statut Občine Loški Potok           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Loški Potok           
Odlok o spremembah Odloka o območju predkupne pravice na nepremičninah           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2005