ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za osrednji del naselja Hrib – sever LP1-S4-S2            
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2007            
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2007            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2007            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Loški Potok za leto 2007            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok            
Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Loški Potok            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2006            
Program priprave dopolnitev ureditvenega načrta za osrednji del naselja Hrib - jug (LP1-S4-S2-JUG)            
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Loški Potok            
Poslovnik Občinskega sveta Občine Loški Potok            
Statut Občine Loški Potok            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Loški Potok            
Odlok o spremembah Odloka o območju predkupne pravice na nepremičninah            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2005