ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2013            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2013            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014            
Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Loški Potok            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2012            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1640 Retje            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1641 k.o. Hrib - Ribniški            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1641 k.o. Hrib - Ribniški            
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Loški Potok            
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo            
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Loški Potok            
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2011            
Sklep o začetku priprave OPPN 4-2 Stanovanjska soseska Hrib - Loški Potok            
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Odlok o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja            
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«            
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«