ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2013           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2013           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014           
Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Loški Potok           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2012           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1640 Retje           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1641 k.o. Hrib - Ribniški           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1641 k.o. Hrib - Ribniški           
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Loški Potok           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Loški Potok           
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2011           
Sklep o začetku priprave OPPN 4-2 Stanovanjska soseska Hrib - Loški Potok           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja            
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«