ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Loški Potok           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1640 Retje           
Odlok o ustanovitvi zavoda Dom starejših občanov Loški Potok           
Odlok o rebalansu proračuna II Občine Loški Potok za leto 2013           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014            
Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«,           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2013           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Retje           
Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok            
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok           
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2012           
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN 4-2 Stanovanjska soseska Hrib Loški Potok