ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid           
Sklep o financiranju političnih strank           
Sklep o ukinitvi iz javnega dobra           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih na območju naselja Idrsko           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kobarid           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2000           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1999           
Pravilnik o dodeljevanju poslovnih prostorov v najem           
Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid           
Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Repec pri Breginju           
Sklep o kanalščini v Občini Kobarid           
Sklep o vodarini v Občini Kobarid           
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid           
Odlok o pokopališkem redu Občine Kobarid           
Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih zajetij vodovoda Livek           
Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Tresilo v Drežniških Ravnah