ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 2003           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2002           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kobarid           
Pravilnik o štipendiranju           
Sklep o izvzetju javnega dobra           
Sklep o potrditvi cene za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid           
Sklep osnutka odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001           
Sklep o ceni šolskih prevozov           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center           
Pravilnik o načinih preskrbe s pitno vodo           
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid           
Sklep o ekonomskih cenah vrtcev           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kobarid           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, dopolnjenega leta 1996 za območje Občine Kobarid           
Sklep o izvzetju iz javnega dobra           
Sklep o prevozih in ostalem           
Sklep o pokojnikih s stalnim bivališčem izven občin Bovec, Kobarid in Tolmin