ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2004           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2003           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Tolmin 1986–1990, ki se nanaša na območje nove Občine Kobarid ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, ki se nanašajo na Občino Kobarid           
Odlok o spremembah Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči           
Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2004           
Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanije – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2004           
Sklep o potrditvi predloga cen pogrebne dejavnosti           
Sklep o številu otrok v vrtcih           
Sklep o cenah kanalščine za uporabnike industrijskih objektov           
Sklep o ekonomski ceni vrtca           
Sklep o potrditvi predloga cen vzdrževanja pokopališča           
Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu           
Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu           
Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve osebna pomoč           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2004