ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2006           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid za leto 2007           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 22. 10. 2006           
Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata           
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Kobarid dne 12. 11. 2006           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2006           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Kobarid           
Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Občini Kobarid           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobarid           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Bovec, Kobarid in Tolmin           
Odlok o imenovanju Industrijske ceste v naselju Kobarid           
Sklep o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid           
Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča Kobarid           
Sklep o cenah pogrebne dejavnosti v Občini Kobarid           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč na domu za leto 2006           
Sklep o soglasju k ceni socialne oskrbe na domu za leto 2006