ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2006           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2007           
Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju           
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kobarid           
Sklep o rezervacijah v vrtcih           
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kobarid           
Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Kobarid           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2007           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Kobarid za april 2007           
Sklep o izdaji soglasja k ceni storitev socialne oskrbe na domu in prinosa kosil           
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center