ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2009           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2007           
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca Kobarid           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2008           
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom podrobnega občinskega prostorskega načrta za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu           
Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje - s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja           
Sistemizacija VVE Kobarid za šolsko leto 2008/2009           
Sklep o razglasitvi javnega dobra parc. št. 1743/80 k.o. Trnovo           
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 2321/2 k.o. Sedlo           
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 3819/1 k.o. Kred           
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 2961/1 k.o. Svino           
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 1514 k.o. Sedlo           
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 3854/2 k.o. Borjana           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun cene letnih dovolilnic za zaustavljanje na urejenih dostopnih mestih (Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid)           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2008           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za zaustavljanje vozil na urejenih dostopnih mestih           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu