ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2010           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin           
Sklep o dodelitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2009           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid           
Sklep o cenah uporabe športnih objektov in površin v lasti Občine Kobarid           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra           
Pravilnik o oddajanju športnih objektov in površin v uporabo           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu           
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2009           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2008           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra           
Statut Občine Kobarid           
Sklep o sistemizaciji VVE Kobarid z oddelki za leto 2009/2010           
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 3827/2 k.o. Kred           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest ob reki Nadiži za leto 2009