ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Avtentična razlaga usmeritev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin           
Avtentična razlaga 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Tolmin 1986–1990, ki se nanaša na območje nove Občine Kobarid ter Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, ki se nanašajo na Občino Kobarid           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2012           
Sklep o Lokalnem energetskem konceptu Občine Kobarid           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2011           
Odlok o razglasitvi enote EŠD 29579, Jevšček – Domačija pri Cendolu za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. in ustanovitvi skupnega organa           
Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju občin Tolmin in Kobarid ter na turističnem območju Smaragdne poti           
Odlok o razglasitvi enote EŠD 29525, Jevšček – Nježna hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)           
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu           
Odlok o spremembi Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu           
Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2011           
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 2314/6, k.o. Sedlo           
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2010           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)