ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2014           
Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid           
Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2013           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid            
Sklep o cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2013/2014            
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o dodelitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2013           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov           
Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki            
Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta št. 351-68/2011 z dne 19. 12. 2012           
Sklep o odpravi Sklepa št. 35003-2/98, z dne 15. 11. 2005           
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2012           
Sklep o razveljavitvi Sklepa Občinskega sveta št. 35003-2/98 z dne 15. 11. 2005 za gradnjo izven poselitvenih območij