ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrovnik             HATÁROZAT Dobronak Község Községi területrendezési terve rendeltetés szerinti területhasználatra vonatkozó grafikai ábrázolása technikai frissítése előkészítésének a megkezdéséről
Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 2. člena in 3. člena Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Dobrovnik v delu, ki se nanaša na določitev prve do četrte volilne enote             Határozat a Dobronak Község Községi Tanácsába történő helyhatóság választások választókerületei meghatározásáról szóló rendelet 2. cikke első bekezdésének és a 3. cikke az elsőtől a negyedik választókerület meghatározására vonatkozó részének az érvénytelenítéséről
Letni program ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik za leto 2024             DOBRONAK KÖZSÉGBEN MŰKÖDŐ EGYÉB EGYESÜLETEK ÉS SZERVEZETEK 2024-AS ÉVI PROGRAMJÁT
Letni program športa v Občini Dobrovnik za leto 2024             DOBRONAK KÖZSÉG 2024-ES ÉVI ÉVES SPORTPROGRAMJA
Letni program turizma Občine Dobrovnik za leto 2024             DOBRONAK KÖZSÉG 2024-AS ÉVI IDEGENFORGALMI PROGRAMJÁT
Letni program kulture Občine Dobrovnik za leto 2024             DOBRONAK KÖZSÉG 2024-AS ÉVI KULTURÁLIS PROGRAMJÁT
Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju             SZABÁLYZAT AZ ÖSZTÖNDÍJAZÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo rastlinjakov v EUP ŽI 8             Határozat az EUP ŽI 8 területrendezési egységben létesítendő melegházak építésére vonatkozó részletes területrendezési terv elkészítéséről
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2024             HATÁROZAT AZ IVÓVÍZELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 2024. ÉVI ÁRA TÁMOGATÁSI MÉRTÉKÉNEK (SZUBVENCIO- NÁLÁSÁNAK) A MEGHATÁROZÁSÁRÓL
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi Kulturnega doma Dobrovnik             SZABÁLYZAT A DOBRONAKI MŰVELŐDÉSI HÁZ HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2025             RENDELET DOBRONAK KÖZSÉG 2025-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Dobrovnik             HATÁROZAT DOBRONAK KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉNEK A KINEVEZÉSÉRŐL
Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2024             RENDELET DOBRONAK KÖZSÉG 2024-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2024             MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZAT A 2024. ÉVI DOBRONAK KÖZSÉGI TELEKHASZNÁLATI ILLETÉK PONTÉRTÉKÉNEK A MEGHATÁROZÁSÁRÓL
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dobrovnik             Rrendelet a Dobronak község területén a meglévő közművekre vonatkozó kommunális illeték kiszabásának az alapjairól szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za okolje in turizem v Občini Dobrovnik             Rendelet a Dobronak Község Környezeti és Idegenforgalmi Intézetének megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Dobrovnik za leto 2023             DOBRONAK KÖZSÉG 2023-OS ÉVI 2 PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET
Sklep o ugotovitvi javne koristi in nujnosti razlastitve na delu nepremičnin parc. št. 1920/1, 1920/4, 1920/2, 1920/3, 2016 in 2017, vse k. o. Dobrovnik, za izgradnjo kolesarke poti Dobrovnik-Kobilje             Határozat a közérdek megállapításáról és a Dobronak kataszteri község 1920/.1, 1920/4., 1920/2., 1920/3., 2016. és 2017. hrsz. ingatlanok egyes részeinek a Dobronak–Kobilje kerékpárút kiépítése céljából történő kisajátítása sürgősségéről
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Dobrovnik             Szabályzat a Dobronak Község községi tisztségviselőinek, a Községi Tanács munkatestületi tagjainak, a helyi közösségek tagjainak és az egyéb községi szervek tagjainak a béreiről, ülésdíjairól és egyéb juttatásairól szóló szabályzat módosításairól és kiegészítéseiről
Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrovnik za programsko obdobje 2017- 2020             Szabályzat a Dobronak Község 2017–2020-as támogatási időszakban nyújtott vállalkozásfejlesztési támogatásairól szóló szabályzat módosításáról