ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Statut Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Poslovnik Občinskega sveta občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2005 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2010 - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2004 - neuradno prečiščeno besedilo (3)            
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej - neuradno prečiščeno besedilo (1)