ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. spremembe           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Predlog spremembe Statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek           
4. dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor           
6. redna seja Občinskega sveta Občine Semič           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič – druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič – prva obravnava           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič - druga obravnava            
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ruše           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018           
Spremembe Poslovnika občinskega sveta           
Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019           
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2018