ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. spremembe           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Predlog spremembe Statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek           
4. dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor           
6. redna seja Občinskega sveta Občine Semič           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič - druga obravnava            
Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič – druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič – prva obravnava           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ruše           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Križevci ter članov uredniškega odbora           
Pravilnik za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ljutomer           
Sklep o ceni izvajanja storitev obvezne javne službe prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Zavoda osnovne šole Cirkulane – Zavrč           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Hoče - Slivnica           
Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2018           
Zaključni račun proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2018           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk           
Odlok o imenovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada