ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. spremembe           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Predlog spremembe Statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek           
4. dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor           
6. redna seja Občinskega sveta Občine Semič           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič – druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič – prva obravnava           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič - druga obravnava            
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ruše           
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2018           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Poljčane           
Odlok o postopku, pogojih in merilih sofinanciranja letnega programa športa v Občini Križevci           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na dom           
Sklep o imenovanju Štaba civilne zaščite           
Spremembe in dopolnitve Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč           
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ruše           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Križevci ter članov uredniškega odbora