ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj           
Pravlnik o sofinanciranju mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj           
Sklep o prenehanju dolžnosti članice in o imenovanju nove članice Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju medija Ptujčan           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas - opekarna           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju parcela 995/8           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj           
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj           
Sklep o določitvi kandidatov Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj            
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2020           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Hajdina - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
11. redna seja Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi           
Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije – 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 – 1. rebalans proračuna 2020           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj v Občini Šenčur           
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2019           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu prestavitve kmetijskega gospodarstva Kordež           
Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra