ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Spodnjih Hočah – Tenko           
Predlog II. Rebalansa proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2019 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga, d.o.o. (Uradno prečiščeno besedilo) - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Hoče-Slivnica           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2019           
Popravek Sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Vitanje           
Sklep o cenah uporabe Večnamenske športne dvorane Cerklje, Nogometnega centra Velesovo ter prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli Zalog           
Sklep o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja, na katerih se uvede časovno omejeno parkiranje ter o določitvi rezerviranih parkirnih površin v Občini Črna na Koroškem           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci za programsko obdobje 2016–2020           
Pravilnik o uporabi Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem           
Sklep o cenah uporabe Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o vaških odborih – uradno prečiščeno besedilo (UPB1)           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih           
Popravek Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Pesnica in Mestno občino Maribor           
Avtentična razlaga določb 245. člena v povezavi s prvim odstavkom 60. člena in tretjim odstavkom 61. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem           
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra