ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o prenehanju proračunskega sklada za izgradnjo kulturne dvorane v okviru projekta »Kulturna prestolnica«           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - prvo branje           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Hoče–Slivnica za leto 2020           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 17/1 v k.o. Slivnica v Občini Hoče-Slivnica           
Predlog III. rebalansa proračuna Občine Hoče–Slivnica za leto 2019           
8. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Poljčane - skrajšani postopek           
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 18 A           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora IG 8 Ak           
Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Grosuplje           
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 49 Cs ppip           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bled           
Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o štipendiranju v Občini Piran         Decreto sull’assegnazione delle borse di studio nel Comune di Pirano