ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enoto EUP VO-14 v Vojniku           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer           
Popravek Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2019 – 2. rebalans           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi športnih in drugih objektov v lasti občine           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev poslovne cone za območje EUP LJ 37           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci           
1. spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek           
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mirna           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2018           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobilje za leto 2019