ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
11. seja Občinskega sveta Občine Tržič           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Zapuže, EUP MIR-149, MIR-151           
Pravilnik o podelitvi priznanj na področju športa v Občini Ormož           
Sklep o sprejemu letnega program kulture v Občini Cirkulane za leto 2020           
Avtentična razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Majšperk           
Sklep o sprejemu letnega programa športa Občine Cirkulane za leto 2020           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črna na Koroškem           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane           
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zabovci           
Sklep o določitvi cen programov vrtca           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora ŠE-40           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa e-oskrba           
Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2020           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2020           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o soglasju k spremembi organizacije oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020