ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim           
Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo številka *20, *21, 288/1, 288/2, 289/2 k.o. Lešnica pri Ormožu           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno cono Vojnik III (del prostorske enote EUP VO-46 in del prostorske enote EUP VO-47)           
Obvezna razlaga 46. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno-industrijsko območje Mirna (Uradni list RS, št. 76/08)           
Obvezna razlaga 91. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna (UGSO, št. 33/14, 33/14 – tehnični popravek, 1/15 – tehnični popravek, 47/16 - 1. sprememba, 53/16 – tehnični popravek, 19/17 – obvezna razlaga, 53/17 - 2. sprememba in 39/19-tehnični popravek)           
7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Destrnik           
Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine cerklje na gorenjskem - spremembe št. 13 (krajše: SD OPN 13)           
Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča ID št. 1675 na parc. št. 532/2 - del v k.o. Brezje (EUP BR 12)           
Predlog Popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za urbanistično zasnovo mesta Maribor — za območje Miklavža (MUV, št. 11/20)            
Predlog Popravka Odloka Uradno prečiščenega besedila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 11/20)           
5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju           
Predlog Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Miklavž na Dravskem polju — druga obravnava            
6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Videm           
Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna           
4. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj           
Odlok o spremembi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer           
.Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 03/3 v k.o. Spodnjih Hočah           
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci           
Pravilnik o tržnem redu           
Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganega imena nove ulice na območju naselja Rogoza