ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceni omrežnine za oskrbo s pitno vodo           
Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Kobilje, namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Kobilje in članov Štaba civilne zaščite Občine Kobilje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april – junij 2020           
Sklep o razveljavitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje D7 Zasadi (dom za starejše)           
Sklep o ceni omrežnine za odvajanje odplak in omrežnine za čiščenje odplak           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Hajdina           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2020           
Sklep o imenovanju poverjenika Civilne zaščite in njegovega namestnika v Občini Kobilje           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 1767/2           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 1794/2           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini  katastrska občina 400 Ptuj parcela 681/3           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči iz proračuna Mestne občine Ptuj            
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Cerklje na Gorenjskem za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja okužb s korona virusom (COVID-19)           
Odredba o izvajanju Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Divača           
Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 1           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 1 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna)           
Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2020           
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kozje