ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim           
6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Videm           
Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna           
4. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj           
Odlok o spremembi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer           
.Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 03/3 v k.o. Spodnjih Hočah           
.Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o potrditvi Sprememb in dopolnitev Strokovnih podlag za del naselja Jakobski Dol           
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žiri           
Odlok o IV. rebalansu proračuna Občine Hoče–Slivnica za leto 2020           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2020 (rebalans 2)           
Sklep št. 128 o določitvi cene nakupa spominske napisne table na prostoru za raztros pepela na pokopališču v Ljutomeru           
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci           
Pravilnik o tržnem redu           
Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganega imena nove ulice na območju naselja Rogoza           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica - Spremembe in dopolnitve 6           
Sklep o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Zdraviliškem kraju Radenci, št. 031-0001/2020-16, z dne 28.5.2020           
Odlok o spremembi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer           
Ponovni javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v Občini Komenda za leto 2020           
Sklep o ponovnem javnem razpisu za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne dediščine v Občini Komenda za leto 2020