ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020           
8. seja Občinskega sveta Občine Tržič           
Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič - 2. obravnava           
Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Semič           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Odlok o organiziranosti in delovnem področju občinske uprave Občine Divača - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območji urejanja P10-S8/2 in P10-S8/3 Hajdina - neurado prečiščeno besedilo (1)           
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Duplek za leto 2019 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019