ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim           
Sklep o določitvi najemnin za leto 2020           
Sklep o odložitvi svetovalnega referenduma in izplačilu nagrade OVK           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2020           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača           
Sklep o prenehanju statusa javnega dobra           
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 št. 3           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Bled           
Pravilnik o sofinanciranju pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Veržej           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2020           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje           
Pravilnik o denarni pomoči pri odstranitvi objektov v Občini Križevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Križevci           
Odlok o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju           
Odlok o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju           
Sklep o spremembi Sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2020/2021           
Sklep o spremembi Sklepa o sprejemu cenika uporabe in načinu oddajanja šolskih telovadnic osnovnih šol v Mestni občini Ptuj           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj