ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2019           
Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v vrtcu           
Odlok o 1. spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2020           
Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož           
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 št. 1           
Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako RE-6- LIP Bled           
Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2019           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci           
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra           
Odlok o organizaciji in delovnem področju režijskega obrata v Občini Ormož           
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Črenšovci           
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Grad za leto 2019           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2020           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020           
Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2019           
Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava           
Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2019           
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2019