Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
02) Poslovnik občinskega sveta
03) Lokalna samouprava
01) Zastava, grb, himna, pečat
02) Priznanja
04) Glasilo
06) Ostalo
04) Organi in službe občine
01) Občinski svet
02) Župan, podžupan
03) Nadzorni odbor
05) Občinska volilna komisija
06) Poveljnik civilne zaščite
08) Plače in nagrade funkcionarjev
09) Politične stranke
10) Občinska inšpekcija
11) Ostalo
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
02) Gospodarski javni zavodi
03) Ostalo
02) Gospodarske javne službe
02) Oskrba s pitno vodo
03) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
04) Ravnanje s komunalnimi odpadki
05) Urejanje in čiščenje javnih površin
06) Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
07) Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč
08) Urejanje in vzdrževanje javnih cest
09) Gasilska služba
10) Oskrba z zemeljskim plinom
11) Cene komunalnih storitev
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
02) Urejanje prostora
03) Javne razgrnitve
04) Ustanovitev, prenehanje in ukinitev javnega dobra
06) Družbeni plan
07) Območje občine
03) Komunalne storitve
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
02) Osnovne šole
03) Višje in visoke šole
04) Glasbene šole
06) Športni zavodi
07) Gledališča
10) Lekarne
11) Zdravstveni domovi
02) Vzgoja in izobraževanje
02) Osnovna šola
03) Izobraževanje odraslih
04) Zdravstvo in socialno varstvo
05) Informiranje in javno obveščanje
06) Šport
01) Športni objekti
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
01) Civilno pravo
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
04) Kaznovalno pravo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor